?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Pentecost
Ulfilas, gothic
gmcdavid

Lá na Cincíse, 27ú lá Mí na Bealtaine 2012

This past Sunday was Pentecost. At St. Mary's, as I have seen elsewhere, a tradition is to read one one of the lessons in multiple languages. I volunteered to read in Irish. We read the Gospel, after our Deacon introduced it. The Irish translation is from An Bíobla Naofa.

CincísPentecostf2 gs Cincíse
Eoin John 15:26-27; 16:4b-15
15:26Nuair a thiocfaidh an tAbhcóide a chuirfidh mé chugaibh ón Athair, Spiorad na Fírinne a ghluaiseann ón Athair, déanfaidh sé fianaise orm.Jesus said to his disciples, "When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes from the Father, he will testify on my behalf.
a chuirfidh mé chugaibh ón Athair,I will send to you [pl] from the Father
15:27Déanann sibhse fianaise freisin, mar bhí sibh in éineacht liom ó thosach. You also are to testify because you have been with me from the beginning.
16:4 Níor dhúirt mé na nithe seo libh ó thus mar bhí mé in bhur bhfochair. An Spiorad Naomh "I did not say these things to you from the beginning, because I was with you.
nithethings
16:5“Táim ag imeacht anois, go dtí an té a chuir uaidh mé, agus ní fhiafraíonn aon duine agaibh díom, 'Cá bhfuil tú ag dul?'But, now I am going to him who sent me; yet none of you asks me, `Where are you going?'
16:6Ach de bhrí gur dhúirt mé an méid sin libh, líon bhur gcroí de bhrón.But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts.
16:7Insím an fhírinne daoibh, áfach: is é bhur leas mise a imeacht, mar mura n-imeoidh mé, ní thiocfaidh an tAbhcóide chugaibh; ach má imím, cuirfidh mé chugaibh é. Nevertheless I tell you the truth: it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you.
16:8Agus nuair a thiocfaidh sé, áiteoidh sé ar an saol go bhfuil an éagóir aige i dtaobh an pheaca, agus i dtaobh an chirt, agus i dtaobh an bhreithiúnais.And when he comes, he will prove the world wrong about sin and righteousness and judgment:
16:9I dtaobh an pheaca, de bhrí nár chreid siad ionam; about sin, because they do not believe in me;
16:10i dtaobh an chirt, de bhrí go bhfuilim ag triall ar an Athair; about righteousness, because I am going to the Father and you will see me no longer;
16:11i dtaobh an bhreithiúnais, de bhrí go bhfuíl daorbhreith tugtha cheana féin ar phrionsa an tsaoil seo.about judgment, because the ruler of this world has been condemned.
16:12Tá mórán eile le rá agam libh, ach ní fhéadann sibh iad a fhulaingt anois;"I still have many things to say to you, but you cannot bear them now.
16:13ach nuair a thiocfaidh sé siúd, Spiorad na Fírinne, déanfaidh sé eolas daoibh chun an uile fhírinne. Óir ní as féin a labhróidh; labhróidh sé na nithe a chuala sé, agus inseoidh sé daoibh na nithe atá le teacht.When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own, but will speak whatever he hears, and he will declare to you the things that are to come.
16:14Tabharfaidh sé glóir domsa, óir is de mo chuidse a ghlacfaidh agus a inseoidh sé daoibh.He will glorify me, because he will take what is mine and declare it to you.
16:15An uile ní dá bhfuil ag m’Athair, is liomsa é. Uime sin a dúirt mé: ‘Is de mo chuidse a ghlacfaidh agus a inseoidh sé daoibh.’ Íosa le Teacht ArísAll that the Father has is mine. For this reason I said that he will take what is mine and declare it to you."
Uime sin a dúirt mé:Therefore I said:
Is de mo chuidse a ghlacfaidhOf mine is to take

I don't know what to make of this, but of the six or so readers in foreign languages, I supplied all the Y chromosomes.

LeeAnne's sermon was great. She started with Buffy the Vampire Slayer, and went to talk about foreign languages and running a beer distributorship. She connected all it to Pentecost.