?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, August 20, 2012
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na Lúnasa 2012

Tá m'iníon ag tosu a thiomáint inniu.

[This provoked considerable discussion and sympathy :-)> ]

Dá mbeadh slaitín draíochta againn!

 1. SAMHLAIGH dá mbeadh an domhan ina maireann muid iomlán difriúil. Samhlaigh dá mbeadh an chumhacht agat do dhomhan fhéin a chruthú agus d’amlíne fhéin a leagan amach!
  Imagine if the whole world we live in is completely different. Imagine if you have the power to create your own world and lay out your own timeline!

  mairlive
  cumhachtpower
  crutaighcreate, formvn cruthú
 2. Seo comhrá spraoiúil a thagann aníos go minic idir mé fhéin agus mo chairde agus is éagsúil na smaointe a bhíonn againn ar fad.
  Here is a fun conversation that often comes up between myself and my friends and all the various ideas we have.

  comhráconversation
  spraoifun, sport, spreem4
  spraoiúilamusing, playful
  éagsúilunlike, different, various
 3. Seo meascán de na bealaí a n-athródh muide ár saol féin agus roinnt de na hathruithe a dhéanfadh muid ar an domhan.
  This [is a] mixt of the ways to change our own lives and some of the changes we would make to the world.

 4. • Stopfadh an próiseas aosaithe ag fiche a cúig. Piocadh an uimhir sin mar go mbeadh muid sách sean lenár gcuid cinntí féin a dhéanamh ach fós sách óg chun go maithfí dúinn na rudaí amaideacha a dhéanann muid.
  he aging process would be stopped at twenty-five. That number would be picked because we would be old enough to make our own decisions but still young enough that we would forgiven for the foolish things we do.

  sáchfull, sated, enough
  cinneadhdecision
 5. • Bheadh dragúin againn ar fad ionas go mbeadh muid in ann a bheith in aon áit ar domhan taobh istigh de chú- pla nóiméad agus nach bheadh orainn a bheith imníoch faoi rialacha bagáiste Ryanair go brách arís.
  We would all have Dragons so that we could be anywhere in the world within a couple minutes and we would never again be anxious about Ryanair's baggage rules.

  imníoch anxious
  go brách arísnever again
 6. • Bheadh samhradh ceart againn in Éirinn, mar gurb í an tír is fearr ar domhan í nuair a bhíonn an ghriain ag scalladh.
  We would have a proper summer in Ireland, because it is the best country in the world when the sun is scorching.

  scalladhscalding
 7. • Bheadh an Rás Aigéin Volvo i nGaillimh chuile bhliain! Tuigeann muid ar fad cén fáth. Seo í an fhéile is fearr riamh.
  The Volvo Ocean Race would be in Galway every year! We all understand why. This is the best festival ever.

  aigéinocean
 8. • Bheadh sé riachtanach go mbeadh ar a laghad leathchéad péire bróg Christian Louboutin ag chuile bhean.
  Every woman would need to have at least 50 pairs of Christian Louboutin shoes.

  riachtanachnecessary
  ar a laghad
 9. • Ní rithfeadh an domhan amach as airgead go deo mar go mbeadh rialtais chliste ag gach tír agus bheadh cosc ar dhaoine a bheith santach. (Níl sé santach go mbeadh leathchéad péire bróg Louboutin ag gach bean!)The world does not run out of money ever since every country has a smart government that each country and would prevent people from being selfish. (It's not selfish for every woman to have 50 pairs of Louboutin shoes !)

  go deoforever
  coscprevention
  santachselfish
 10. • Ní chuirfeadh siúcra meáchan ar bith ort.
  Sugar would not put any weight on you.

  meáchanweight
 11. • Is ag na fir a bheadh na páistí. (Is linne, na mná, an domhan agus sin mar a bheadh sé,)
  The men would have the children. (This is ours, [from] the women, as the world would be)

 12. • Bheadh muid uilig in ann gach teanga ar domhan a labhairt
  We would all be able to speak every language on earth.

 13. • An t-aon uair a bheadh beagánín teannais idir dhá thír, ná nuair a bheadh an Chraobh Domhanda Iománaíochta á himirt.
  The only time that would be few tensions between two countries, when the Hurling World Championship/Cup would be played.

  teannastension
  craobhbranch, bough, championship
  iomáinhurling
 14. • Bheadh Dé Luain mar chuid den deireadh seachtaine. Ceithre lá a bheadh i ngach seachtain oibre.
  Monday would be part of the weekend. There would be four days each work week.

 15. • Thiocfadh an mhaidin beagánín níos deireanaí sa lá agus bheadh ´siestas´ i ngach tír.
  The morning would come a little later in the day and there would be 'siestas' in every country.

 16. • Ní bheadh tíogair fiáin. Bheadh siad againn mar pheataí in éineacht lenár madraí agus na dragúin.
  Tigers would not be wild. We would have them as pets along with our dogs and the Dragons.

  tiogartigerm1
  fiáinwild, lawless
 17. • Bheadh gach bean in ann cócaráil ar nós Nigella Lawson agus labhairt cosúil léi freisin agus muid ag cócaireacht?! (Ná fir a tháinig suas leis an gceann sin!)
  All women would be able to cook like Nigella Lawson and talk like her too and while we're cooking?! (Men [did not] who came up with that one!)

 18. • Agus ar deireadh bheadh Elvis, Marlyn Monroe agus Frank Sinatra fós beo! Ag casadh ar stáitse go minic in éineacht leis na Saw Doctors!
  And finally Elvis, Marlyn Monroe and Frank Sinatra would still be alive! On stage often together with the Saw Doctors!

  ag casadh ar stáitse[coming] on stage
  éineachtat the same time, together

Nuair a léigh mé an scéal seo cuimhne mé radharc sa scannán "Miss Congeniality." Bhí comórtas áilleachta ann. Iarradh ar gach na mná óga cad mhian leo chun. Dúirt siad go léir "Síochána Domhanda."

Bh When I read this story I remembered a scene in the movie "Miss Congeniality." There was a beauty contest. All the young women were asked what they wished for. They all said "World Peace."


Blianta ó shin léigh mé an t-úrscéal "Cáisc Dubh", scríofa le James Blish. Bhí roinnt draoidoirí/draothe sa scéal. Bhí cuid acu ealíona speisialta. Bhí draoidoir amhain in ann a bhaint as na scamaill an intinn na polaiteoirí.

Years ago I read the novel "Black Easter", written by James Blish. There were several magicians in the story. Some of them had special skills. One magician was able to remove the clouds from the minds of politicians.

ealainart, science, skillf2 npl ealíona gpl ealíon
sonahappy