?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, August 5, 2013
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 5ú lá Mí na Lúnasa 2013

ionadhsurprise
fógrasign, noticem4 pl fógraí
cuir isteach ar phostapplied for the job
seol(n) sail, trend, course; (v) sail, sendm1 gs soil, pl seolta, v

Cré na Cille — Review in Comhar (Continuing from May 6)

Tá scéal cinnte sa leabhar: scéal na coimhlínte idir bheirt dheirfiúr, Caitríona Pháidín agus Neil Pháidin. Tá Caitríona san uaigh agus is uaithi sin agus ón a cómhrá le na mairbh timpeall uirthi a gheibh muid eolas ar imeachtaí na coimhlinte sin nó go bhfuair Caitríona bás, agus ina dhiaidh sin mar d'imigh an scéal ó bhásaigh sí ó na corpáin nua-adhlactha a curtar san úir. Scéal simplí é—mar do ghoid Neil, an iníon ab óige, an fíear a raibh- Caitríona ag trúth leis agus mar a pósadh Neil roimpi. Mar do chuaidh Caitríona in aois agus i seirbhe; gur phós sí fear ar shon a bheith pósta agus fear bheith aici; mar do chuir si faobhar claidhimh a teangan agus a hintinne in éadan Neil; go dtí ná raibh de chuspóir saoil aici ach Neil do chur síos ; go dtí ná raibh de shólás aici ach dólás Neil, agus nár shólás léi a sólás féin mara gcúirfeadh sé dólás ' ar Neil. Scéal atá chomh coitchianta le bothaibh feirme na hÉireann. Ach ní dhearna aon duine scéal as go dtáinig Máirtín Ó Cadhain ar an bhfód.

coimhlíntconflict, rivalry
uaighgrave
uaithifrom heró + í
cómhrá conversation
gheibhfindsvar. pres. of faigh
imeachtaí events
adhlacadhburialm gs adhlactha
úirearth, soil
goidtheft, larceny
trúth
roimpibefore herroimh + í</i>
chuaidh went= chuaigh
in aois agus i seirbhein age and bitterness
faobhar claidhimhedge of a sword
intinnmind
éadanfront, face, against
cuspóirobject, objective, purpose
sóláscomfort, consolation
dólássorrow, tribulation
maraif not, unless= mura
chomhas
coitchiantacommon
bothaibh
go dtáinigcame
fódsod

Níl ins na caractaeri eile ach gluais don scéal sin. Tá Neil beo agus ní thagann sí inár láthair ach amháin i gcuntas na gcaractaerí eile. Gheibh muid giota beag den scéál ó gach duine acu, mar aon leis an pháirt a bhí aige féin ann. Gheibh muid mórchuid de ó Chaitríona Pháidín féin. I gcómhrá na marbh san uaigh chímíd an scéal ag éirí, ag fás, ag forbairt, ag leathnú, go dtí ná fúil fríd dá laghad de intinn na bpríomhphearsan ná cor dá laghad ina scéal nach nochtthar dúinn.

gluais move, set in motion
ní thagann sí she did not come
inárin our
láthair place, location, site
cuntasaccount
gheibhfindsvar. pres. of faigh
giota beaglittle bit
cómhráconverstation
chímídwe see
ag éirí, ag fás, ag forbairt, ag leathnúbecoming, growing, developing, expanding
fúilblood
frídflesh-worm, mite; through
laghadsmallness, fewness
dá laghad the least
príomhphearsancentral characters
corturn, twist
nochtbare, strip, uncover
nochttharis stripped [??]pres aut of nocht ???
dúinnto/for usdo + muid

Chímíd saol iomlán an cheann- tair agus a phobail dá léiriú: coimheascar na ngaolta fán ghiota beag talaimh ; airgead Mheiriocá; pisteoga; siopaí gaimbín ; éad agus saint na gcomharsan; bainsí agus pósta, agus thar gach aon ní eile tórramha agus sochraidí, fé mar is dual do ábhar an scéil. Is geall an scéal le píosa de Chonamara—píosa a gearrfi amach agus a stathfí ó phréimh agus a aistreochthí idir mhuintir, árais chónaí agus pobal, idir chlocha, cré, muir agus spéir, lena leagadh ansin ós comhair ar súl chun go scrúduímís ar ár socracht é.

ChímídWe see
iomlánall, total
léiriúclarification, illustration
coimheascar na ngaolta fán ghiota beag talaimh struggle of relatives about a little bit of landfán waiting, staying; var of faoi here?
piseogcharm, spell, superstition
gaimbínexorbitant interest
siopaí gaimbínexorbitant interest
éad agus saint na gcomharsanjealousy and greed of the neighbors
bainsí weddings
thar gach aon ní eile tórramha agus sochraidíand above all else wakes and funerals
dualnatural
ábharmatter, material, cause, subject
geallpledge, wager, prize
gearr amachcut out
stathextract
préimhroots
aistreochthó
árashabitation, house
clochstone
muir agus spéirsea and sky
ós comhair in front of
scrúdaighexaminescrúduímís "We would examime"
socrachtbenefit

Ni as an Ghaeltacht dom, ach aithním gach duine (beagnach) atá ag gluaiseacht tríd an scéal seo: aithním gach . cor ina n-intinn, gach féith ina gcroí, gach leid agus nod agus leathfhocal dá scaoileann siad uathu. Rud is ionann agus a rá nach iad muintir na Gaeltachta atá anseo ach muintir na hÉireann. Agus ní gá dul thairis sin mar mholadh ar a fheabhas d'éirigh leis an údar.

ach aithním gach duinebut acknowledge everyone
ag gluaiseachtmoving
corturn, twist
intinnmind
gach féith ina gcroíevery muscle in their hearts
scaolloose, release, discharge
leidhint
nodabbreviation, hint
leathfhocalhint, catchword
scaoilloose, release, dispense
uathufrom themó
ionannsame, equal
need, requirement
thairisbeyond itthar
feabhasexcellence, improvement
éirighrise, grow, become, succeed
údarauthor

Ach mar sin féin tá easnamh orthu, agus mar sin tá easnamh ar an phictiúir go hiomlán mar léiriú ar mhuintir na Gaeltachta agus ar mhuintir na hÉireann. Nó an é nach easnamh é ach go dtéann an t-údar thar fóir i dtreo áirithe? Is pictiúir leath-taobhach é. Mar níl boige dá laghad ag baint le na caractaerí ann. Tá siad uilig chomh cruaidh righin do-bhogtha le clocha éibhir Chonamara féin. Mailís, bearradh na gcomharsan, éad, míocharthanacht, boirbe teangan, badhbóireacht, drochch-roí, an gháire bhinibeach nuair a thuisleann duine ; tá siad san ar fad i muintir Chonamara, tá siad go dúchasach i ndlú agus in inneach an fhírÉireannaigh. "The Irish, Sir, are a very honest people. They never speak well of each other." Ní mór a fhírinne sin d'admháil. Ach tá an taobh eile ann chomh maith: an deagh-chomharsanúlacht, an lámh chúnta in am an éigin, an fhoidhne, grá na máthar dá cloinn. Ni thugann Máirtín Ó Cadhain ach an taobh míothait- neamhach. Tá an fhírinne sa taobh sin, ach is leathtaobh é. Sa mhéid sin peacaíonn sé in aghaidh na fírinne agus in aghaidh na healadhan araon.

Ach mar sinhowever
easnamhwant, deficiency
iomlán total
léiriú illustration, representation
thar fóirbeyond the limit, too far
treo áirithe particular direction
pictiúir leath-taobhachone-sided picture
boigesoftness
do-bhogthanot soft
dá laghadlittle enough
cruaidh hard
righintough, tenacious, unyielding
éibheargraniteéibhir
binibeachvenomous
Mailís, bearradh na gcomharsan, éadmalice, scolding of neighbors, jealousy
deagh-chomharsanúlacht - dea-chomharsanúlachtgood neibhborliness
clannfamilym gs cloinn