?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, November 18, 2013
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 18 lá Mí na Samhna 2013

Useful reference: Foirmeacha Táite Ghaeilge — Irish Synthetic Verb Forms

An fear a chaill fortún "The man who lost a fortune"

le Máirtín Ó Direáin

The Doegen Records Web Project: Irish Dialect Sound Recordings 1928-31


Tras-scríbhinn

Fadó in Éirinn bhí fear agus a bhean. Agus bhí siad ag éirí sean. Bhídís go minic ag cuimhniú céard a dhéanfaidís mar gur dheacair dhóib iad féin a choinneál ag imeacht ó bhí an aimsir go dona agus ní rabh aon duine muintearach acub sa mbaile. Bhí aint leis an bhfear i Meiriceá. Agus bhí go leor airgid ag an mbean seo mar bhí sí i bhfad amuigh. Ach níor chuir sí aon leitir acub le fada an lá. Lá amháin agus iad ag caint mar seo agus iad ag ithe a mbéilí tháinig fear an phosta isteach agus shín sé leitir ag an mbean. Agus léigh an bhean an leitir. Agus céard a bheadh ach í ó aint an fhir agus céad punt inti. Agus í ag rá freisin go rabh fonn uirthi thíocht agus go bhfeilfeadh cuide dhon airgead le cuí a chur ar an teach roimpi.
Long ago in Ireland there was a man and a woman. And they were getting old. They often used to think about what they would do because it was difficult for them to keep going since times were bad and they had no relatives at home. The man had an aunt in America. And this woman had plenty of money because she was there a long time. But she hadn't sent them a letter in a long time. One day when they were talking like this eating their meals the postman came in and held out a letter to the woman a letter. And the woman read the letter. And who was it from but the man's aunt and a hundred pounds was in it. And she said as well that she had a desire to come and that some of the money could be used to fix up the house before she arrived.
Tras-scríbhinnTranscript
BhídísThey used tosyn.p.hab.of
sinhold out
fonndesire, inclinationm1
cuífitting, proper
béilemealm4
a mbéilítheir mealsgpl


Thug an fear leis cuide dhon airgead lá arna mháireach ag ceannacht beithígh ar an aonach. Agus chuir sé an chuid eile dhon airgead i bpóca seanchóta leis a bhí thiar faoin leaba. Agus d'imigh leis ag ceannacht na mbeithígh. Nuair a bhí an tráthnóna ag tíocht, agus bhí an tráthnóna fuar fliuch, bhíodh a bhean ag goil amach sa doras ag féachaint an mbeadh a fear ag teacht. Agus aon uair amháin chonaic sí fear ag déanamh uirthi. Ach céard a bheadh ann ach bacach. Agus d'iarr sé rud le n-ithe agus le n-ól. Thug sí sin dó cupán bainne te agus arán. Agus thug sí freisin (píosa) dhá scilling ina ghlaic dhó agus d'iarr sé seanchóta uirthi má bhí an tráthnóna ag báisteach. Thug sí seanchóta an fhir dhó a bhí thiar faoin leaba agus d'imigh leis. The man brought some of the money with him the following day going to the fair to buy cattle. And he put the other part of the money in the pocket of an old coat of his that was in the back (of the house) under the bed. And he went off to buy the cattle. When the evening was coming, and it was a cold wet evening, the woman kept going out to the door to see if her husband was coming. And one time she saw a man coming [making/doing] to her. And who was it but a beggar. And he asked for something to eat and drink. She gave him a cup of warm milk and bread. And she also gave him a two shilling piece(?) into his hand and he asked her for an old coat because it raining that evening. She gave him the man's old coat that was in the back under the bed and he went away.
máireach = márachmorrow
lá arna mháireachon the following day
beithíghcattle
dhó = dóto... himdo + é [???]
ag goil = ag dulgoingConn.


Nuair a tháinig an fear abhaile san oíche d'inis sí an scéal ar fad dhó agus dúirt sí freisin gur thug sí a sheanchóta féin dhó. Chuaigh an fear siar agus chuartaigh sé faoin leaba. Agus céard a bheadh ach an seanchóta a rabh an t-airgead ann tugthaí ag an mbean dhon bhacach. Bhí... Bhí an-bhuille air. Agus amach leis ar thóir an bhacaigh. Agus nuair a bhí sé ag imeacht chonaic sé pluais a rabh solas inti agus isteach leis ag ligean na báistí thairis. Agus bhí fear istigh agus canna bainne aige dhá fhiuchadh ar thine cipíní agus briogadáin. Agus thairg an fear braon dhon bhainne dho mo dhuine nuair a bhí sé fiuchta. Ach ní(or) mhaith leis an bhfear seo blaiseadh dhe mar feicear dhó go rabh an canna salach agus dúirt sé sin le fear na pluaise. When the man came home at night she told him the whole story and she also said that she had given him his own old coat. The man went back and searched under the bed. And what it was but that the old coat with the money in it had been given by the woman to the beggar. He was... he was very struck [angry]. And out he went in pursuit of the beggar. And when he was on his way he saw a cave with light inside and in he went to let the rain by [over him. And there was a man inside and he had a a can of milk boiling over a fire of sticks and straw. And the man offered my man [person] a drop of milk when it was boiled. But this man didn't want to take a sip because it looked to him that the can was dirty and he said so to the man in the cave.
cuardaighsearch for, seek
tóirpursuit, search, chasef3
pluaiscavef2
buillemad fitn
dhá = dáof whichdo/de + é
ag ligean na báistí thairisletting the rain pass by
cipínstick, twigm4
briogadánprickle
braondrop, small quantitym1
tairgoffer, attempt
blaiseadhtaste, bitem
feicearis seen


"Bhuel," arsa fear na pluaise, "ní theastaíonn daoine galánta dho do shórtsa uaimse."

Agus chaith sé amach é. Agus bhuail sé é. Agus ní hé amháin gur bhuail sé é ach bhain sé dhe a chulaith agus chuir sé air féin í agus chaith sé a chuid balcaisí aige. (Cead aige) iad a chur air. Is ar éigean a bhí sé in ann a ghoil abhaile. Ach shroich sé an baile suarach go leor. Agus nuair a shroich bhí a bhean roimhe ansin agus í an-bhrónach ar fad. Nuair a baineadh dhe a chóta, pébí scéal é, fríothadh an t-airgead ann mar chuir sé ann é gan cor. Agus is follasach uaidh sin gurbh é an bacach céanna a fuair an déirce a bhuail é.

Sin é.
"Well," said the man in the cave, "I don't like genteel people of your sort."

And he threw him out. And he hit him. And he not only hit him but he took off his clothes and put them on himself and threw him the rags he had. He had permission to put them on. He had to cry [going] home. But he just just reached home. And when he reached it his wife was there before him and was very sad. When they took his coat off, whatever the story, they found the money there as he had left it, untouched [without turn]. And hence it was clear from it that it was the same beggar who received the alms who had hit him.

That's it.
galántastylish, grand, genteel
culaithsuit, clothes
balcaisrag, garmentf2
éigeanforced
ar éigeanhardly
a ghoil = a dhulgoingConn.
sroichreach, attain, achieve
suarachpetty, mean, frivolous, wretched
pébi - pé ar bithwhoever/whatever person/thing
pébí scéal éas the story goes
fríthfind, finding
corturn, twist, changem1
follasachclear, evident
déircccharity, almsf


As Litriocht.com:
An Hobad

Bhí gnaoi an phobail riamh leis an sárscéal fantasaíochta seo faoi hobad darb ainm Biolbó Baigín agus é á sciobadh chun siúil gan choinne ar eachtra fhada in éineacht le Gandalf Draoi agus le trí abhac déag. Is scéal An Hobad faoi thuras a dhéanann Biolbó i gcuideachta na n-abhac le teacht ar thaisce ór a bhfuil dragan i seilbh uirthi. In aghaidh a thola ar dtús a ghlacann Biolbó Baigín páirt sa tóraíocht chontúirteach, mar is hobad gan uaillmhian é, atá an-tugtha do chompord an tsaoil. I ndeireadh na dála, áfach, cuireann sé iontas air féin lena sheiftiúlacht agus lena scil amhail buirgléir. I measc eachtraí eile buaileann Biolbó le troill, le púcaí, le habhaic, le heilbh agus le damháin alla ollmhóra, déanann sé comhrá le Smóg Dragan, agus bíonn sé i láthair go han-drogallach ag Cath na gCúig Arm. Tá Biolbó Baigín le háireamh i measc laochra neamhbhásmhara litríocht na bpáistí. Is dá pháistí féin a scríobh an tOllamh Tolkien an scéal an chéad lá agus bhain an bunleagan Béarla cáil dhomhanda amach a thúisce is a foilsíodh é. Anois tá leagan Gaeilge le fáil den chéad uair riamh in aistriúchán den scoth leis an Ollamh Nicholas Williams. Feicfear sa leabhar na pictiúir agus na léirscáileanna uile a rinne an t-údar féin.
[Litriocht's translation]

The beloved fantasy classic for readers of all ages, about a hobbit called Bilbo Baggins who is whisked off on an unexpected journey by Gandalf the wizard and a company of thirteen dwarves. The Hobbit is a tale of high adventure, undertaken by a company of dwarves in search of dragon-guarded gold. A reluctant partner in this perilous quest is Bilbo Baggins, a comfort-loving unambitious hobbit, who surprises even himself by his resourcefulness and skill as a burglar. Encounters with trolls, goblins, dwarves, elves and giant spiders, conversations with the dragon, Smaug, and a rather unwilling presence at the Battle of Five Armies are just some of the adventures that befall Bilbo. Bilbo Baggins has taken his place among the ranks of the immortals of children's fiction. Written by Professor Tolkien for his own children, The Hobbit met with instant critical acclaim when published. Now the book is available for the first time in Irish, in a superb translation by Professor Nicholas Williams. The book includes all the drawings and maps by the author.
HobadhobbitCén fáth "-ad"? B'fhéidir "Hobait"?
BaigínBagginsGan "-s" cf. "Higgins"
gnaoibeauty, affecton
sárscéal"super-story"
darbcopula: do + arbh
taiscetreasure, hoardf4
seilbhpossession
toilwill, inclinationf gs tola
tóraíochtsearch
contúirteachdangerous
uaillmhianambition
compordcomfortm1
dáilmeeting, encounterf gs dála
I ndeireadh na dálawhen all is said and done
áfachhowever
seiftiúlachtresourcfulness
amhaillike, as
eachtraadventure, unexpected incident, eventf
trolltrollm gs,npl troill
púcahobgoblinm4
eilbhelvessingular??
damhán allaspiderm
SmógSmaug
i láthairpresent
faoi láthairat present
drogallachreluctant
áireamhcounting, reckoningm1
laochhero, warriorm1
neamhbhásmharaimmortal
bunleaganoriginal[??}
cáilreputation, famef2
túiscesooner, rather; first
leaganknocking down, demolition, fall; setting; versionm1
scothflower; pick; choice; arrangement; stylef3
léarglimmer, gleam
scáilshadow, shade, reflectionf
léarscáilmapf "glimmering shadow" (!)léachtlecture