?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, February 10, 2014
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 10ú lá mí Feabhra 2014

Maidhc Dainín Ó Sé #4 — I Sears Roebuck

 • Ar a ceathrú chun a hocht an mhaidin dár gcionn bhaineas amach Mike McRory i Sears Roebuck. Fear lách ab ea Mike agus is é an chéad bheannú a rinne sé ná 'How are they all in the cabbage patch?'

  Ar a ceathrú chun a hocht an mhaidin dár gcionnAt a quarter to eight the next morning
  Fear lách ab ea MikeMike was a friendly man
  is é an chéad bheannú a rinne sé náThe first greeting is that he made was
  was [here]copula
 • Nuair nár thuigeas i gceart cad a bhí i gceist thosnaigh sé ag gáirí. Chuir sé in iúl dom gur ó Dhún na nGall é féin. Daichead fear a bhí ag oibriú faoi agus bhí ceathrar acu siúd dubh. Nuair a cheistigh sé mé ar cad a cheapas mar gheall ar a bheith ag obair le daoine dubha dúrt leis ná raibh aon leisce ormsa bheith ag obair le daoine dubha ná aon chine eile dá ndéanfaidís a gcuid oibre i gceart. Thug sé ordú do chailín glaoch isteach ar George Smith. Faoi cheann tamaill tháinig feairín beag dubh isteach. Dúradh leis gur mise a bheadh ina pháirtí oibre aige.

  'Now Mr McRory, some white folk don't like to work with their coloured brethren. You know what happened the last time, man,' arsa George.

  Nuair nár thuigeas i gceart cad a bhí i gceist thosnaigh sé ag gáirí.When he did not understand what was the question he began laughing
  Chuir sé in iúl dom gur ó Dhún na nGall é féin. He informed me that he was from Donegal himself
  daicheadforty fhichead
  Daichead fear a bhí ag oibriú faoi agus bhí ceathrar acu siúd dubh.Forty men were working under him and of them four were black
  Nuair a cheistigh sé mé ar cad a cheapas When he asked me what I thought
  mar gheall ar a bheith ag obair le daoine dubhabecause of working with black people
  dúrtI saiddúirt
  dúrt leis ná raibh aon leisce ormsa bheith ag obair le daoine dubha I said to him I had no hesitation about working with black people
  dá ndéanfaidísif they would do eclipses
  ná aon chine eile dá ndéanfaidís a gcuid oibre i gceart.or any other race if they did their work properly
  Thug sé ordú do chailín glaoch isteach ar George Smith.He gave an order for a girl to call in George Smith.
  Faoi cheann tamaill tháinig feairín beag dubh isteach. After a while a little black man came in
  Dúradh leis gur mise a bheadh ina pháirtí oibre aige.It was said to him that I would be in his work party.
 • Chuir Mr McRory ar a shuaimhneas é agus dúirt sé gur tuigeadh dó go réiteodh an bheirt againn go maith.

  'Do you mind the colour of my skin?' arsa an fear beag liomsa.

  Chuir Mr McRory ar a shuaimhneas éMr. McRory put him at ease
  dúirt sé gur tuigeadh dó go réiteodh an bheirt againn go maith He said it was understood by him that the two of us would get along well.
 • Dúrt leis nár chuir sé aon mhairg orm. Ansin d'éirigh McRory agus dúirt sé liom imeacht le George agus go múinfeadh sé mo cheard dom. Cheapas go raibh gáire magúil ar aghaidh an Éireannaigh. Ní fheadair éinne ach an chaint a bhí á dhéanamh ag George. Fuaireas deacair a chaint a thuiscint agus dúrt leis labhairt ábhar mall. Ag obair amuigh ar na dugaí a bheimis agus bheadh orainn earraí a thógaint de leoraithe ansin agus cuntas a coimeád orthu. Bhí gach earra ó stocaí ban go reoiteoirí ag teacht ós na leoraithe céanna. Bhí trucailí beaga ceathair- rothacha againn chun na hearraí a iompar ó áit go háit. Ní raibh aon dua agam teacht isteach ar an obair, cé go raibh cuid des na boscaí a bhí ar na leoraithe trom a ndóthain. Ach bhí taithí fachta agam i Sasanaar ardú meáchana. Bhíomair ag gíotáil linn gur ghlaoigh George isteach orm chun tae a ól. Ní raibh cead tobac a chaitheamh amuigh san áit ina rabhamair ag obair ach bhí seomra amháin curtha ar leataobh don gcúram sin. Bhí an seomra lán go doras nuair a chuamair isteach. Shín George chugamsa leath dá cheapaire féin agus shíneas-sa mo bhosca toitíní chuige. Chuir sé cogar i mo chluais agus dúirt gan faic a ligean orm ach go raibh daoine ag faire orainn.

  Dúrt leis nár chuir sé aon mhairg orm.I said I had no sorrow.
  dúirt sé liom imeacht le Georgehe told me to go with George
  go múinfeadh sé mo cheard domhe would teach my craft to me
  Cheapas go raibh gáire magúil ar aghaidh an Éireannaigh.I thought that there was mocking laughter on the face of the Irishman
  Ní fheadair éinne ach an chaint a bhí á dhéanamh ag George.George did not make any speech
  Fuaireas deacair a chaint a thuiscint I found it difficult to understand his speech
  dúrt leis labhairt ábhar mallI told him to speak of the matter/subject/content slowly
  Ag obair amuigh ar na dugaí a bheimis We would be working outside on the docks
  bheadh orainn earraí a thógaint de leoraithe ansin We would take the goods from the trucks there
  cuntas a coimeád orthukeep account of them
  Bhí gach earra ó stocaí ban go reoiteoirí ag teacht ós na leoraithe céanna. All items from women's sox to freezers came in the same trucks
  Bhí trucailí beaga ceathair- rothacha againn chun na hearraí a iompar ó áit go háit. We had small four wheeled trucks to carry the goods from place to place
  Ní raibh aon dua agam teacht isteach ar an obair,I had no trouble entering the work
  cé go raibh cuid des na boscaí a bhí ar na leoraithe trom a ndóthain. althought some of the boxes on trucks were heavy enough
  Ach bhí taithí fachta agam i Sasanaar ardú meáchana.But I had found experience in England lifting weight.
  Bhíomair ag gíotáil linn gur ghlaoigh George isteach orm chun tae a ól. We were puttering until George called me in for tea.
  Ní raibh cead tobac a chaitheamh amuigh san áit ina rabhamair ag obair We did not have permission to smake tobacco outside in the place where we were working
  bhí seomra amháin curtha ar leataobh don gcúram sin.One room was set aside for this task
  Bhí an seomra lán go doras nuair a chuamair isteachThe room was packed to the door when we went int
  Shín George chugamsa leath dá cheapaire féin .George held out half his sandwich to me
  shíneas-sa mo bhosca toitíní chuigeI held out my box of cigarettes to him
  Chuir sé cogar i mo chluaisHe whispered in my ear
  dúirt gan faic a ligean orm set notthing to let me
  but there were people watching us
 • Scaoileamair faoi amach arís tar éis an bhriseadh. Nuair a bhíos ag gabháil an doras amach bhraitheas méir á bualadh ar mo ghualainn. Fear éigin a bhí laistiar dom agus dhein sé comhartha dom gur theastaigh uaidh focal a chur i mo chluais.

  Scaoileamair faoi amach arís tar éis an bhriseadh.We scattered again after the break
  Nuair a bhíos ag gabháil an doras amach bhraitheas méir á bualadh ar mo ghualainn. When I was going out the door I felt a finger hitting my shoulder
  Fear éigin a bhí laistiar dom Some man behind me
  dhein sé comhartha dom gur theastaigh uaidh focal a chur i mo chluais.he made a sign to me that he wanted to put a word in my ear.
 • 'Bead leat faoi cheann cúpla soicind,' arsa mise leis ag breith greim ar chasóig mo pháirtí.

  'If I were you,' a dúirt an fear seo liom, 'I wouldn't be hanging around with that nigger.'

  Bead leat faoi cheann cúpla soicindBe with you in a few seconds
  ag breith greim ar chasóig mo pháirtí.catching hold of my partner's jacket
 • Tháinig codladh grífín ó bhaitheas go bonn ormsa. Bhí fear ná feaca riamh roimhe sin i mo shaol ag cur a mheoin féin ina luí orm. Dúrt leis go neamheaglach aire a thabhairt dona ghnó féin agus dá mbeadh a chomhairle uaim go n-iarrfainn í. D'imíos liom amach ansin gan a thuilleadh a rá. Ní dúirt mo pháirtí faic.

  grífínsleep
  ó bhaitheas go bonn ormsafrom head to foot
  Tháinig codladh grífín ó bhaitheas go bonn ormsa.Pins and needles came over me.
  Bhí fear ná feic riamh roimhe sin i mo shaol A man I had never seen before me in my lidf
  meonmind, disposition, characterm
  ina luílying [down]
  ag cur a mheoin féin ina luí ormwas putting his nose in my business
  neamheaglach fearless
  aire a thabhairt dona ghnó féinmind his own business
  dá mbeadh a chomhairle uaim go n-iarrfainn íif I wanted his advice I would ask for it
  D'imíos liom amach ansin gan a thuilleadh a rá.He left me without saying more
  Ní dúirt mo pháirtí faic.my partner did not say anything


Bhí seirbhís giúré agam tseachtain seo caite.I had jury service last week
seachtaine ar fadall week
cás coiriúilcriminal
Teach cúirteCourthouseEolaíocht na n-óg ag Pláinéadlann Ard Mhacha

Tá clár oiliúna faoi thurgnaimh eolaíochta as Gaeilge faoi sheol ag Pláinéadlann Ard Mhacha chun páistí Gaelscoile na cathrach a mhealladh i dtreo na heolaíochta.

Is comhpháirtíocht an tionscnamh oiliúna seo idir Cairde Teo, an Bord Réigiúnach Oideachais agus an Phláinéadlann.

D'fiosraigh muid rathúlacht an tionscnaimh agus iarrachtaí na bpáistí chun roicéid a chruthú agus a lainseáil!
pláinéadlannplanetarium[!]