?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, October 5, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 5ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2015

Seanfhocal - (triad)

Na trí ní is mó giodam:
piscín cait
meannán gabhair
nó baintreach óg mhná.

The three friskiest things are:
a kitten
a kid [goat]
and a young widow.


CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Go dian sa tóir (tuilleadh) — "Hard in pursuit" (continued)

Bhí tuirse an domhain ar Liam tar éis a thuras gnó go Londain. Meánoíche agus an eochair á cur sa doras aige. Shiúil isteach sa halla ciúin, dorcha. Ní raibh Donna ann roimhe. Agus ní raibh Siobhán ann ach oiread. Bhuailfeadh sé isteach go dtí na Gardaí ar maidin féachaint cad a bhí ag dul ar aghaidh, a smaoinigh sé. Ach faraor mar a tharla, ní bheadh seans aige é sin a dhéanamh. Mar ar a fiche chun a seacht ar maidin agus é fós ina thromshuan [63] dhúisigh an cnagadh láidir ar an doras é. D'fhéach sé ar an gclog. Cé a d'fhéadfadh a bheith ann in ainm Dé? "Gardaí!" arsa an fear a bhí ina sheasamh ann i ngnáth éide, ceathrar eile in éide Garda agus duine amháin eile i ngnáth éide taobh thiar díobh. "Seo é mo chárta aitheantais agus seo iad mo chomhleacaithe. Tá barrantás [64] againn leis an teach seo a chuardach. Agus barrantás eile le tusa a ghabháil. Tusa Liam Ó Cuimín? Anois, seas siar agus lig isteach sinn más é do thoil é." Baineadh geit uafásach as Liam: "Ach, cén fáth?...Cad....is cúis?...Cad atá déanta againn?...." É fós leath ina chodladh. Gan air ach fobhríste agus t-léine. "Fág na ceisteanna fúinne, a mhic" arsa an Garda gan éide, "agus is cosúil go mbeidh go leor díobh le freagairt agat. Ar cheap tú go n-éalófá leat thar lear tar éis teachtaireacht a thabhairt dúinn ar son na bhfuadaitheoirí? An dóigh leat gur scata amadán sinn?" Dhein Liam iarracht a mhíniú dóibh conas a bhí cursaí

Bhí tuirse an domhain ar Liam tar éis a thuras gnó go Londain.Liam was deeply tired after a business trip to London."The fatigue of the world was on L ...."
Meánoíche agus an eochair á cur sa doras aige.It was midnight when he turned the key in the doorá with VN to express a (sort of) passive: "Midnight and the key being turned in the door by him."
Shiúil isteach sa halla ciúin, dorcha.Walked into the hall quiet, dark
Ní raibh Donna ann roimheDonna was not there before.
ach oireadeither/neither
Agus ní raibh Siobhán ann ach oiread.And S was not there either.
Bhuailfeadh sé isteach go dtí na Gardaí ar maidin féachaint cad a bhí ag dul ar aghaidh, a smaoinigh sé. He would strike out to the G in the morning to look at what was going on, he thought.ag dul ar aghaidh lit. "going forward." Here "going on/happening"
Ach faraor mar a tharla, ní bheadh seans aige é sin a dhéanamh.But unfortunately as it happened, he would not have a chance to do that.
ina thromshuanin a deep sleep
Mar ar a fiche chun a seacht ar maidin agus é fós ina thromshuan dhúisigh an cnagadh láidir ar an doras é. As at 20 to 7 and still in a deep sleep when a strong knocking on the door woke him up.é ?
D'fhéach sé ar an gclog. Cé a d'fhéadfadh a bheith ann in ainm Dé? He looked at the clock. What in the name of God could it be?
Gardaí!" arsa an fear a bhí ina sheasamh ann i ngnáth éide, "G!" said the man who was standing there in plain clothes.
ceathrar eile in éide Garda agus duine amháin eile i ngnáth éide taobh thiar díobh. 4 others in G uniforms and one other person in plain clothes behind them
Seo é mo chárta aitheantais agus seo iad mo chomhleacaithe.This is my ID card and these are my colleagues.
barrantáswarrant64
Tá barrantás againn leis an teach seo a chuardach.We have a warrant to search this house.
Agus barrantás eile le tusa a ghabháil.And another warrant to arrest you.
Tusa Liam Ó Cuimín?Are you Liam Ó C?
seas siar agus lig isteach sinn más é do thoil é.step back and let us in if you please.sinn "us" rather than muid
Baineadh geit uafásach as LiamA terrible start was taken out of Liam
Ach, cén fáth?...Cad....is cúis?...Cad atá déanta againn?....But, why? ... What cause? .... What have we done?
É fós leath ina chodladh.Still half asleep
Gan air ach fobhríste agus t-léine.Nothing on except underpants and T-shirt.
"Fág na ceisteanna fúinne, a mhic" arsa an Garda gan éide, "Leave the questions to us, son" said the G w/o uniform,
"agus is cosúil go mbeidh go leor díobh le freagairt agat.and it seems you have enough of them to answer.
Ar cheap tú go n-éalófá leat thar lear tar éis teachtaireacht a thabhairt dúinn ar son na bhfuadaitheoirí? Did you think you that you would escape abroad after giving us a message on behalf of the kidnappers?
An dóigh leat gur scata amadán sinn?"Do you think that we are a pack of fools?sinn "us" rather than muid

aige an oíche sin. Gur thiomáin sé ar fud na háite ag iarraidh Siobhán a aimsiú. Go raibh baol ann go gcaillfeadh sé an eitilt. Go raibh cadhnra a ghuthain ag teip nuair a ghlaoidh sé ón aerfort.... Ach b'é an méid a fuair na Gardaí as an teachtaireacht ná tuairisc go raibh Siobhán ar iarraidh. Agus fógraí ar chóras challaire [65] an aerfoirt sa chúlra sular chroch an duine anaithnid suas.

Dhein Liam iarracht a mhíniú dóibh conas a bhí cursaí aige an oíche sin. L tried to explain to them how matters were for him that night.
Gur thiomáin sé ar fud na háite ag iarraidh Siobhán a aimsiú. That he drove all over the place trying to find S.
Go raibh baol ann go gcaillfeadh sé an eitilt.There was a danger that he would lose the flight.
Go raibh cadhnra a ghuthain ag teip nuair a ghlaoidh sé ón aerfort The battery of his phone was failing when he called from the airport.guthún phone
Ach b'é an méid a fuair na Gardaí as an teachtaireacht ná tuairisc go raibh Siobhán ar iarraidh. But all that the G got out of the message was a report that S was missing.
callairepublic address system65
Agus fógraí ar chóras challaire an aerfoirt sa chúlra sular chroch an duine anaithnid suas. And notices from the PA system of the airport before the unknown person hung up.
scrúdú béiloral exam
peatapetm4
curthaput, planted, buried
craoltóirbroadcasterm3
caitheamh aimsirepastime
a bheith dóiteto be burned
laochhero
Rann na FéirsteRannafast

Important Resource. The two big dictionaries, and more, on-line, done well: Dictionary and Language Library.